Overzicht

Nieuws

FCM: 12de amendement aan verordening EU/10/2011

Op 11 januari 2019 is Verordening EU/2019/37 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het betreft de 12de wijziging van verordening EU/10/2011 inzake kunststoffen voor voedingscontact. De opgenomen wijzigingen geven gevolg aan de eerder door EFSA gepubliceerde wetenschappelijke bevindingen en betreffen een aantal aantal aanpassingen aan bijlage I en bijlage III van de verordening.

Met betrekking tot de bijlage I worden er vijf wijzigingen aangebracht in tabel 1, de zogenaamde positieve lijst. Enerzijds betreft het een aanpassing van vier eerder toegelaten stoffen (FCM 467, FCM 974, FCM 1066 en FCM 1068), anderzijds zijn er ook drie nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd (FCM 1059, FCM 1067 en FCM 1069).

Daarnaast wordt tabel 2 ook aangepast door de toevoeging van groepsbeperking nr. 35 voor de stoffen FCM 467, 744 en 1059.

Tevens werd een nieuwe noot (27) toegevoegd met betrekking tot de controle op de naleving (tabel 3) en voor stof FCM 744 werden de nadere specificaties in tabel 4 aangepast.

Ten slotte is er ook een aanpassing doorgevoerd in punt 4 van bijlage III, waar de te gebruiken levenssimulanten worden toegewezen om aan te tonen dat aan de totale migratielimiet is voldaan. Deze lijst werd eerder zelf al via verordening EU/2017/752 omgezet in tabelvorm (tabel 3). Oorspronkelijk stonden hier als levensmiddelencategorie enerzijds “alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten” (rij 3) met als te gebruiken simulant D1 en anderzijds “alle waterige, zure en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten” (rij 4) met als te gebruiken levensmiddelsimulant D1 en B. Dit wordt nu aangepast door het toevoegen van een pH-limiet en de categoriën luiden nu als volgt:

  • alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een pH ≥ 4,5
        waarbij de te gebruiken simulant D1 is;
  • alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een PH < 4,5
        waarbij de te gebruiken simulanten D1 en B zijn.

Deze verordening is van toepassing vanaf 31 januari 2019.

Materialen en voorwerpen uit kunststof die voldoen aan verordening EU/10/2011 zoals die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mogen tot 31 januari 2020 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

IBE-BVI-leden kunnen op eenvoudig verzoek verordening EU/2019/37 ontvangen.