Overzicht

Nieuws

Single use plastics: Voorstel aangenomen door Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 24 oktober jl. met 571 stemmen voor, 53 stemmen tegen en 34 onthoudingen, de wijzigingen aan het voorstel voor een Richtlijn betreffende de vermindering van het effect van bepaalde kunststof producten op het milieu, aangenomen.

De belangrijkste amendementen aangenomen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement met betrekking tot verpakking betreffen de volgende punten:

Beperkingen op het in handel brengen: het doel van de voorgestelde Richlijn is de invoering van een EU verbod op plastic producten voor eenmalig gebruik wanneer er alternatieven bestaan. Producten zoals borden, bestek, wattenstaafjes, rietjes of ballonstokjes zullen verboden worden. Deze lijst van producten werd nog uitgebreid met producten die oxo-afbreekbare kunststoffen bevatten en met voedsel- en drankverpakkingen van geëxpandeerd polystyrene (EPS) die worden gebruikt voor voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter plaatse of na aflhaling direct, zonder verdere bereiding, uit het recipient te worden geconsumeerd.

Consumptie vermindering: de consumptie van verscheidene andere producten, waarvoor geen alternatief bestaat, zal door de lidstaten op ambitieuze en aanhoudende wijze tegen 2025 moeten worden verminderd met ten minste 25%. Het betreft onder meer kunststoffen houders van voedingsmiddelen voor éénmalig gebruik zoals bijvoorbeeld hamburger- en broodjesdozen, verpakkingen voor fastfood, zoals maaltijddozen en slaatjesjesdozen, per stuk verkochte eenpersoonsverpakkingen van verse of verwerkte voedingsmiddelen die geen verdere bereiding behoeven, zoals fruit, groenten, desserts of ijsjes. De lidstaten zullen nationale voorstellen doen voor het aanmoedigen van het gebruik van producten voor meermalig gebruik en hergebruik en recycling.

Drankflessen: De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 2025 de in deel C van de bijlage vermelde drankflessen slechts in de handel mogen worden gebracht indien zij zijn gemaakt van ten minste 35% gerecycleerde materiaal en dat ze recycleerbaar zijn. Op 1 januari 2022 stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarin de methode voor de berekening van het gehalte gerecylceerd materiaal worden vastgesteld.

Markerings vereisten: De lidstaten dragen er zorg voor dat de verkoopverpakking van eenmalige kunststofproducten uit deel D van de bijlage, met uitzondering van tabaksproducten met filters en filters die worden verkocht voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, worden voorzien van een opvallende, duidelijk leesbare en onuitwisbare markering met informatie voor de consument over de recycleerbaarheid van het product. Dit zowel op verpakkingen die meerdere eenheden bevatten als op elke afzonderlijk verpakte eenheid.
De consument wordt via de markering eveneens in kennis gesteld van de aanwezigheid in het product van zorgwekkende chemische stoffen, zoals gevaarlijke metalen, ftalaten, PFAS, bisphenolen, en hormoonontregelaars en andere zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

Volgende stap:
Het Europees Parlement zal nu met de lidstaten gaan onderhandelen wanneer de verantwoordelijke EU-ministers hun positie op dit dossier hebben bepaald. Het is nu dus wachten op het officieel standpunt van de Raad van Ministers (zie EU-wetgevingsproces)