Overzicht

FAQ

Wetgeving-normen

 • De betekenis van Richtlijn / Verordening / Besluit / .....

  Europese Richtlijn (FR: Directive - ENG: Directive)

  Een verbindende tekst die elke lidstaat verplicht om binnen een bepaalde termijn een bepaald resultaat te bereiken. De Richtlijn bevat “essentiële eisen”. Een richtlijn moet verplicht in nationaal recht worden omgezet, waarbij de nationale instanties de vorm en de middelen mogen kiezen.

  Europese Verordening (FR: Règlement - ENG:Regulation)

  Een verbindende tekst die rechtstreeks toepasbaar is in alle lidstaten.

  Europees Besluit / Beschikking ( FR: Décision - ENG: Decision)

  Een verbindende tekst voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht; vb. een lidstaat, een EU-burger, of een bepaalde groep EU-burgers.

  Europese Resolutie (FR: Résolution – ENG:Resolution)

  Een niet-bindende mededeling van de Raad of het Europees Parlement.

  Koninklijk Besluit

  Een verbindende tekst op Belgisch niveau.

  Norm (FR: Norme - ENG: Standard)

  Een norm beschrijft aan de hand van technische gegevens hoe iets dient uitgevoerd te worden. Er bestaan internationale normen (ISO), Europese normen (EN) en nationale normen(vb. NBN, DIN, BS, NF). De naleving van normen op zich is juridisch niet afdwingbaar. Het is evenwel mogelijk dat afdwingbare regelgeving, zoals een wet of een koninklijk besluit, verwijst naar specifieke normen. In dat geval krijgen deze normen een meer afdwingbaar karakter, hetgeen ze dan ontlenen aan de regelgeving die naar deze normen verwijst.

  Europese Geharmoniseerde Norm

  Een EN norm die in lijn ligt van de essentiële eisen van de betreffende Richtlijn

  CR (Comité Rapport)

  Een technisch rapport van CEN dat niet officieel gepubliceerd wordt als Norm.

 • Structuur inzake normalisatie mbt verpakkingen

  Het BVI neemt deel aan verschillende werkgroepen die normen opstellen inzake verpakkingen. Voor bepaalde werkgroepen neemt ze zelf het voorzitterschap waar, voor andere vaardigt ze mensen af die ze op basis van hun expertise aanduidt binnen haar leden. Binnen het Comité Européen de Normalisation (CEN) is het Technical Comité 261 (afgekort TC 261) bevoegd over alle normalisatie-activiteiten op verpakkingsgebied. Doelstelling van het TC 261 is het opmaken van normen inzake terminologie, afmetingen, capaciteiten, markering, testmethoden en performantievereisten met betrekking tot verpakkingen en unit loads. Het betreft zowel de primaire, de secundaire als de tertiaire verpakking, unit loads inbegrepen. De verpakkingen worden bestudeerd ongeacht het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, de vorm of de inhoud, ongeacht het distributiesysteem en de transportwijze en ook alle aspecten gerelateerd aan de impact op het milieu worden bekeken, recyclage inbegrepen.

  De structuur van TC 261

  Het TC 261 " Packaging " is opgedeeld in 2 subcomités (SC) die elk binnen een bepaald domein werkzaam zijn :

  • SC 4 : Packaging and the environment
  • SC 5 : Primary and transport packaging

  Tenslotte is elk subcomité nogmaals opgesplitst in een aantal werkgroepen (WG) die hun specifiek concentreren op:

  TC 261/SC 4 :

  • WG 1 : Terminology, symbols & criteria for LCA of packaging
  • WG 2 : Degradability of packaging & Packaging materials
  • WG 3 : Material recovery
  • WG 4 : Energy recovery
  • WG 6 : Prevention
  • WG 7 : Reuse
  • WG 8 : Heavy metals & other dangerous Substances

  TC 261/SC 5 :

  • WG 1.2 : Marking
  • WG 1.3 : Dimensional coordination
  • WG 1.4 : Test method & test schedules
  • WG 1.5 : Range of capacities
  • WG 1.6 : Packaging of dangerous goods
  • WG 2.1 : glass packaging
  • WG 2.2 : Metal packaging
  • WG 2.3 : Paper & paperboard packaging
  • WG 2.4 : Drums
  • WG 2.5 : Rigid plastic packages
  • WG 2.6 : Packages made from flexible Material
  • WG 2.7 : Child resistant packaging
  • WG 3.1 : SLC (Small Load Carrier System)
  • WG 3.3 : Tensional strapping & accessories
  • WG 3.4 : Pallets
  • WG 3.6 : Rigid plastic packaging
  • WG 3.7 : Intermediate bulk containers
  • WG 3.8 : Roll containers