Overzicht

UN - Productie Controle

Wetgevend kader          Procedure          Uit te voeren testen          Uitrusting

Wetgevend kader (BE/NL):

BELGIE:
In België is het transport van gevaarlijke goederen per spoor (RID), per lucht (ICAO) en over zee (IMDG) geregeld op federaal vlak, het vervoer over de weg (ADR) en over de binnenwateren (ADN) is daarentegen regionale materie.

Op 17oktober 2017 werd de nieuwe Richtlijn voor de toepassing van het kwaliteitsborgingsprogramma voor de productie (inclusief reconditionering, reparatie, transformatie/ombouw en  regelmatig/routine  onderhoud)  van  verpakkingen,  grote  recipiënten voor  losgestort  vervoer/Intermediate  Bulk  Containers  (IBC’s)  en grote verpakkingen (LP) bestemd voor het transport van gevaarlijke goederen - mede dankzij het coördinerende werk van IBE-BVI - ondertekend door alle partijen.

Volgens de wetgeving omvat het kwaliteitsborgingsprogramma interne inspecties bij de fabrikant en deze omvatten zowel de initiële-, de fabricage- en de eindcontrole, alsook het optekenen van de resultaten. Bij houders van certificaten samengestelde verpakkingen en zak afvullende bedrijven worden eveneens controles opgelegd en uitgevoerd. Verder moet dit kwaliteitsborgingsprogramma in overeenstemming zijn met de instructies van de bevoegde overheid en uitgevoerd worden onder toezicht van een erkende instelling.

In dit kader is er op federaal vlak het KB van 02 november 2017 met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen verschenen.

De instructies betreffende het kwaliteitsborgingsprogramma, die IBE-BVI heeft uitgewerkt, na overleg met de industrie en de verschillende overheden, zijn terugvinden in omzendnota TDG38-v.2017. Deze omzendnota is multimodaal van toepassing.

        Omzendnota TDG38-v.2017
        (Instructies in voege sinds 17 oktober 2017)

NEDERLAND:

T&C PI (Testing & Consultancy Packaging International), vestiging van het Belgisch Verpakkingsinstituut BVBA, is eveneens erkend door de Nederlandse overheid als officieel keuringsinstituut voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte productiecontroles van UN gekeurde verpakkingen en de 2,5-jaarlijke inspectie van IBC's.

De instructies betreffende het kwaliteitsborgingsprogramma zijn terugvinden in de Richtlijn (van toepassing sinds 01/11/2017) en bijhorende documenten:

        Richtlijn voor de toepassing van het kwaliteitsborgingsprogramma

        Bijlage 1: Minimum vereisten voor de productie van verpakkingen

        Bijlage 2: Minimum vereisten voor de bewerking van verpakkingen

        Guideline 02 (Inspectie-eenheden Nederland): blijft van kracht

 

Procedure:
Aan het begin van de lancering van een prototype-test programma, wordt elk bedrijf  gevraagd om in te stemmen met de periodieke productiecontrole en alle (financiële) consequenties aanvaarden. Elke verpakking, die met succes prototype-testen ondergaan heeft voor het vervoer van gevaarlijke goederen, wordt automatisch opgenomen in het regime van de periodieke productiecontrole en dit 1 jaar na het verkrijgen van de UN-certificering. Dit betekent dat, volgens de aanwijzingen opgenomen in het ADR en volgens de instructies van de bevoegde overheid, deze verpakking een periodieke controle steekproefsgewijs moet ondergaan.

 

Uit te voeren testen:
Afhankelijk van de aard van de verpakking, zullen

  • valtesten (bv kartonnen UN 4 G verpakking) en/of
  • hydraulische druktesten (bv  kunststoffen of stalen jerrycans en vaten) enz...

uitgevoerd worden op locatie bij de producent en/of bij de gebruiker/vuller.
 

Uitrusting:
Er wordt verwacht dat de betrokken bedrijven beschikken over eigen testfaciliteiten voor het uitvoeren van de opgelegde testregeling (beschreven in de omzendnota TDG38-v.2017), zoals  (volgens noodzaak afhankelijk van het type van verpakking):

  • hydraulische druk installatie
  • valtafel /vorklift installatie om de valproeven uit te voeren,  enz..
  •  ...