Overzicht

Nieuws

Single Use Plastics : Publicatie van de Richtlijn

De nieuwe Europese richtlijn (EU/2019/904) betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, de zogenaamde SUP-Richtlijn (Single Use Plastics) is op 12 juni 2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Nu deze Richtlijn weldra van kracht gaat, zijn de EU-lidstaten aan zet om de hierin opgenomen maatregelen om te zetten in nationale wetgeving. Ze hebben hiervoor de tijd tot uiterlijk 03 juli 2021.
Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu en op de menselijke gezondheid te voorkomen en te verminderen, alsook de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.

Om hiertoe bij te dragen werden een aantal maatregelen vooropgesteld, met name omtrent:
• consumptievermindering
• het beperken van het in de handel brengen
• productvereisten
• markeringsvoorschriften
• uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
• gescheiden inzameling
• bewustwordingsmaatregelen

Deze maatregelen zijn telkens van toepassing op welbepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Een overzicht hiervan werd opgenomen in de bijlagen A tot en met G van de richtlijn.

IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek een copie ontvangen van Richtlijn EU/2019/904.