Overzicht

Nieuws

Wijziging etikettering gevaarlijke mengsels

Vanaf 2020 zal een nieuwe code verschijnen op het etiket van producten die als gevaarlijk worden ingedeeld op basis van de zogenaamde CLP-verordening (Verordening EG/1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels), dit wegens hun gevolgen voor de gezondheid en hun fysische effecten.

Deze code, beter bekend als de UFI (Unique Formula Identifier), betreft een alfanumerieke code van 16 tekens die worden opgedeeld in vier blokken, gescheiden door een koppelteken. Er zijn geen voorschriften vastgesteld met betrekking tot het type en de grootte van de letter, maar de UFI moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product staan.
Importeurs en downstreamgebruikers die dergelijke producten op de markt brengen, zullen de antigifcentra van specifieke productinformatie moeten voorzien (samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie, inclusief de UFI-code. De UFI-code linkt de productinformatie eenduidig aan het product dat u op de markt brengt.
Hulpmiddelen en ondersteuning voor het aanmaken van UFI's (UFI Generator en gebruikshandleiding) zijn beschikbaar op de ECHA-antigifcentra website.

In voege treding:
• Voor mengsels bestemd voor consumentengebruik, is het verplicht om uiterlijk op 1 januari 2020 de UFI en andere productinformatie in het nieuwe, gestandardiseerde format aan te melden;
• Mengsels bestemd voor professioneel gebruik moeten uiterlijk op 1 januari 2021 zijn aangemeld en mengsels voor industrieel gebruik uiterlijk op 1 januari 2024;
Mengsels die al op de markt zijn, moeten vóór het einde van de overgangstermijn aan de eisen voldoen, wat betekent dat uiterlijk op 1 januari 2025 alle op de markt zijnde producten in kwestie moeten zijn voorzien van een etiket waarop de UFI is vermeld.

Meer weten?
ECHA heeft een korte infobrochure opgesteld over deze nieuwe etiketteringsvereiste.
IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek deze brochure toegestuurd krijgen.

Meer weten over de CLP-verordening? ECHA heeft begin dit jaar eveneens een versie 3.0 van zijn “Richtsnoer voor de CLP-verordening” uitgebracht. IBE-BVI leden kunnen deze inleidende richtstnoer eveneens op eenvoudig verzoek toegestuurd krijgen.